Vrijblijvend Persoonlijk Advies

DisclamerPrivacyDienstenwijzer
Privacy

Privacy Statement.
Klomp Verzekeringen beschermt uw gegevens optimaal en conformeert zich aan alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens en privacy. Bescherming van uw
privacy is essentieel voor onze bedrijfsvoering.
Verwerking van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Klomp Verzekeringen verwerkt ten
behoeve van het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten, voor het
uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkomen van fraude jegens
financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het afsluiten en/of aanvragen van een verzekering of dienst of wanneer u contact met Klomp Verzekeringen heeft, legt Klomp Verzekeringen persoonsgegevens vast. Ik verwerk deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het onderhouden van contact met u als klant.
Als u mijn internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen
bezoekersgegevens door mij verzameld en opgeslagen worden, om een
meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.
Bijzondere gegevens.
Soms heb ik vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Ik zal alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst. Voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen kan ik ook medische gegevens nodig hebben. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht.
Wijzigingen.
De tekst van dit privacy statement kan door mij worden aangepast in het kader van nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u mijn site bezoekt.