Vrijblijvend Persoonlijk Advies

DisclamerPrivacyDienstenwijzer
Disclamer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze
site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende
bepalingen: Aan de samenstelling en inhoud van deze website
wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt
Klomp Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid voor de
juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte
gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen
geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de
inhoud van deze website. Verwijzingen en hyperlinks naar
andere sites welke niet het eigendom zijn van mij dienen enkel
ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites
worden niet door mij onderhouden en ik heb geen enkele
bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Ik geef
dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige
aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de
inhoud van die sites. Intellectuele eigendomsrechten. Het is
verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte
vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te
verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden. Eventuele op deze website
verstrekte informatie over verzekeringen, geldzaken,
beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan
wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer
worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid
en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de
informatie altijd in samenspraak met mij dan wel uw juridisch-
of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.