Disclaimer Dienstenwijzer Privacy Vrijblijvend persoonlijk advies. Welkom op de site van Klompverzekeringen. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Klomp Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Verwijzingen en hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van mij dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door mij onderhouden en ik heb geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Ik geef dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites. Intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Eventuele op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met mij dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren. Disclaimer Disclaimer